Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Graniczna kontrola sanitarna

zywnosc 

     Żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością importowane/eksportowane z/do państw spoza Unii Europejskiej muszą zostać poddane granicznej kontroli sanitarnej. Taka kontrola nie obejmuje towarów przywożonych/wywożonych z innego państwa członkowskiego oraz towarów, które są przywożone/wywożone w celu reklamy, degustacji, wykonania badań lub doświadczeń.

Środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej  wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 272, poz. 1612).

W celu przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej i uzyskania „Świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/ materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę” osoba odpowiedzialna za przywóz/wywóz środków spożywczych pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek (w 3 egzemplarzach dla każdej partii towaru) o przeprowadzenie kontroli do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nie później niż na 48 godzin przed planowanym przywozem/wywozem a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny.  Wzór ww. wniosku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych (Dz. U. nr 44, poz. 286). Graniczna kontrola sanitarna obejmuje kontrolę dokumentacji (przedłożonej w języku polskim), wyrywkową kontrolę identyfikacyjną lub kontrolę bezpośrednią, w tym pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. Przedsiębiorca po przeprowadzeniu granicznej kontroli sanitarnej ponosi opłaty, których stawki określa § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.

Podstawy prawne:

- rozdział 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r poz.1541 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 272, poz. 1612),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej,

- art. 16 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002012/O/D20172012.pdf

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych

 http://www.psse-rawicz.pl/images/pliki-do-pobrania/rawicz/wniosek_o_graniczna_kontrole_sanitarna.pdf

Żywność i pasze, co do których wydano obowiązujące obecnie decyzje zawieszające ich przywóz (zakaz importu) są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/graniczna-kontrola-sanitarna-rozporzadzenia

                                                                                                                                             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                                                  w Rawiczu

                                                                                                                                                         mgr Grażyna Marczyńska

Mapa strony

Mapa zagrożeń