Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

A4 Popup

 logo wsse sm         UWAGA !      logo wsse sm

Samochodowy punkt pobrań wymazów

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 29-30.05.2020 r. na parkingu Szkoły Podstawowej w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 35 (dawne gimnazjum) w godzinach od 10:00-19:00 uruchomiony zostanie samochodowy punkt pobrań wymazów tzw. Drive-thru do bezpłatnych badań w kierunku koronawirusa dla mieszkańców powiatu rawickiego. Przedsięwzięcie organizowane jest przez 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz samorząd lokalny.

Szanowni Państwo, informujemy że rejestracja telefoniczna zainteresowanych pobraniem wymazu w kierunku SARS-CoV-2 w ramach samochodowego punktu pobrań Drive-thru 29-30.05.2020r. prowadzona będzie pod numerem telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
61 656 80 75
Potrwa od 27 do 29.05.2020r.
w godzinach 8.00-16.00

 

all4web
 

Prawo budowlane - tzw. milczące załatwienie sprawy

                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu nawiązując do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2020 r. znak DN-NS.9011.500.2020 dotyczącego zawieszania na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) biegów terminów wynikających z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i sposobu postępowania w przedmiotowych sprawach, w tym tzw. milczące załatwienie sprawy

przedstawia stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w powyżej sprawie. Na wstępie należy wskazać, iż co prawda art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane wskazuje, iż niezajęcie stanowiska przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag, niezbędnym jednakże jest czytanie go łącznie z art. 57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym inwestor jest zobowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, m.in. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ww. ustawy.

W obecnym stanie prawnym zastosowanie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tzw. milczącej zgody, bez wydania stosownego zaświadczenia, jest działaniem bezskutecznym prawnie. Zgodnie bowiem z art. 15zzs ust. 8 ustawą COVID-19, bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Z uwagi na powyższe w celu umożliwienia inwestorowi złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitrany w Rawiczu w miarę posiadanych możliwości, realizował będzie zadania wynikające z art. 56 ustawy Prawo budowlane poprzez:

  1. zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
  2. wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jednakże w przypadku gdyby, z uwagi na priorytetowy charakter inwestycji dla inwestora oraz konieczność realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadań wynikających z epidemii, nie była możliwa szczegółowa analiza dotycząca zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym, zostanie wskazane w wydawanym zaświadczeniu, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w związku z przyjęciem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przyjęcie powyższego rozwiązania z jednej strony umożliwi inwestorowi spełnienie wymagań wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a z drugiej strony będzie sygnałem dla organów nadzoru budowlanego, konieczności dokonania bardziej wnikliwej analizy wniosku, zgłoszenia inwestora.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitrany wystosował prośbę do Ministerstwa Rozwoju o zobowiązanie inwestorów oraz poproszenie ich o:

  1. przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej priorytetowej kolejności rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
  2. doręczanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia i potwierdzenia stanu faktycznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  w Rawiczu

mgr Grażyna Marczyńska

Plik do pobrania - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń