Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. +48 222 500 115

A4 Popup

 

Status Prawny PSSE w Rawiczu

Status prawny

       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w
stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
Wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 30-02343, prowadzonego
przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu wykonuje ustawowe zadania przy pomocy Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Stacji.
Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go
stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu został wprowadzony Zarządzeniem nr 690/09
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

Organizacja

       W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawiczu funkcjonują:
1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2. Oddział Nadzoru, w którego skład wchodzą:
a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii,
b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,
c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,
e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,
f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
3. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
4. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;
5. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
6. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki;
7. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
10. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

Przedmiot działalności

       Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawiczu realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego.
1.ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska;
2.zapobieganie powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
3.kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Powiatowa Stacja :
1.prowadzi sprawy związane z wykonywaniem czynności kontrolnych w I-szej instancji;
2.opracowuje oceny i analizy środowiskowe warunkujące zdrowie ludności;
3.opracowuje analizy i oceny epidemiologiczne oraz stanu higieniczno- sanitarnego;
4.prowadzi działalność przeciw epidemiczną;
5.przygotowuje projekty decyzji i wykonuje inne czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
6.przygotowuje wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7.przygotowuje sprawy związane z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnosi i popiera oskarżenia w
postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8.inicjuje, organizuje, koordynuje, prowadzi i nadzoruje działalności na rzecz promocji zdrowia;
9.opracowuje projekty planów pracy oraz sprawozdania z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych;
10. prowadzi sprawy administracyjne, gospodarcze, finansowe oraz pracownicze;
11. nadzoruje oraz egzekwuje higieniczne warunki pracy w zakładach pracy;
12. prowadzi postępowania i dokumentację w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowuje w tych
sprawach projekty decyzji administracyjnych;
13.koordynuje realizację zadań z zakresu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
14. prowadzi sprawy związane ze statystyką publiczną.

Zadania i kompetencje

       Do zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawiczu należy sprawowanie nadzoru nad
warunkami
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4) higieny wypoczynku i rekreacji,
5) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz
kosmetykami,
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są
udzielane świadczenia zdrowotne.
Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru
sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych
i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowozdrowotnej.
W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest właściwy
Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z
wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu
ich usunięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:
1) wstępu na terenie miast i wsi do:
a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń
wchodzących w ich skład,
b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych,
ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich
pomieszczeń wchodzących w ich skład,
c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym
również na statki morskie, żeglugi śródlądowej
i powietrzne,
d) obiektów będących w trakcie budowy,
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania
i przesłuchiwania osób,
3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich
danych,
4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia
choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być
prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa. Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów
dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w
porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym.
W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny
nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.
Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy
inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub
innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu,
wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub
zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z wyżej wymienionych powodów nakazuje likwidację hodowli lub
chowu zwierząt.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu
wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych
technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub
innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że
z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach
mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Schemat organizacyjny - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń